logo
  • AL-KALIMAT AL-MU’ARABAH DI DALAM AL-QUR’AN: MENURUT AL-IMAM AS-SUYUTHY

AL-KALIMAT AL-MU’ARABAH DI DALAM AL-QUR’AN: MENURUT AL-IMAM AS-SUYUTHY

In stock
2
Harga Buku Rp. 128.000
  • Pengarang: Muhammad Ainur Roziqi, Murdiono
  • Kategori: Agama Islam
  • ISBN: 978-979-796-846-5 e-ISBN 978-979-796-847-2
  • Tahun Terbit: 2023
  • Halaman: 150
  • Cetakan: Pertama
  • Ukuran: 16 x 23 cm
  • Berat: 0.8

Setiap Rasul diutus dengan bahasa kaumnya, sedangkan Muhammad sang pengemban risalah terakhir itu adalah orang Arab dimana bahasanya dan bahasa kaumnya adalah bahasa Arab. Sebagimana firman Allah dalam surat asyura ayat 7 :

“Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga, dan segolongan masuk Jahannam.

Sebelum al-Quran diturunkan, ada banyak bahasa-bahasa  yang digunakan manusia seperti  bahasa Arab, bahasa Ibrani (masih digunakan), bahasa Iram (sudah punah), bahasa Habasyah (Ethiopia) (Sudah punah ), bahasa Berber (sudah punah), bahasa Qibti atau Koptik (sudah punah dalam percakapan dan masih eksis dlm dalam bentuk tulisan kuno), bahasa Parsi (masih digunakan ), bahasa India (masih digunakan), bahasa Latin (masih dipakai dalam tulisan  dan sudah punah dalam percakapan) dan bahasa Yunani yang masih digunakan sampai sekarang. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan didalam al-Qur’an terdapat bahasa-bahasa non Arab (mu’arab) yang digunakan oleh al-Qur’an, berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku menurut tradisi bahasa Arab. Dalam hal ini penulis mengutip pendapat Imam Jalaluddin as-Suyuti, dalam madhzabnya  beliau meyakini dan tidak mengingkari tentang adanya mu’arab (kata yang arabkan) didalam al-Qur’an seperti yang dijelaskan dalam kitabnya “al-Madhzab fiimaa waqa’a fiil qur’an minal mu’arab”. Buku ini sangat penting untuk dimiliki oleh para pecinta bahasa Arab dan khususnya kaum muslimin yang ingin mengetahui lebih dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh al-Qur’an. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat sederhana sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi buku ini. Mudah-mudahan bermanfaat.

Prakata          v
Daftar Isi        viii
Bab 1     Pendahuluan         1
    A.     Latar Belakang        1
Bab 2    Ta’rib (Arabisasi)        5
    A.    Pengertian ta’rib        5
    B.    Proses Terjadinya Ta’rib        7
    C.    Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Ta’rib        10
Bab 3    Kaidah –Kaidah Ta’rib        11
    A.    Kaedah Untuk Mengetahui Kata-Kata Non Arab        11
    B.    Faktor Penyebab Adanya al-kalimat al-mu’arabah fil al-Qur’an        12
    C.    Hubungan antara bahasa Arab dengan bahasa syami’ah yang lain        14
Bab 4  Ikhtilaf Ulama Tentang Ta’rib        15
    A.    Pendapat Ulama tentang al-Kalimah al-Mu’arabah fil Qur’an..     15
    B.    Pendapat pertama : Al-Quran SeluruhnyaBerbahasa Arab        15
    C.    Pendapat Kedua: Adanya Bahasa Selain Arab dalam al-Quran.     18
    D.    Pendapat Ketiga: Pertengahan        19
Bab 5 Al-Qur’an dan Bahasa Arab        21
    A.    Bahasa Tertua Yang Terbukti Masih Aktif        22
    B.    Bahasa Terkaya        23
    C.    Bahasa Penunjang Kekekalan Al-Qur’an        24
Bab 6     Al-Kalimat Al-Mu’arabah Fil Qur’an         25
    A.    Huruf Hamzah         27
    B.    Huruf Ba’        38
    C.     Huruf Ta        30
    D.     Huruf Jim        44
    E.     Huruf Ha        44
    F.     Huruf Dal        50
    G.     Huruf Ra’        52
    H.     Huruf Za        58
    I.     Huruf Sin        58
    J.     Huruf Shin        66
    K.     Huruf Shad        67
    L.     Huruf Tha        70
    M.     Huruf Ain        75
    N.     Huruf Ghain        78
    O.     Huruf Fa        79
    P.     Huruf Kaf        87
    Q.     Huruf Mim        91
    R    Huruf Nun        101
    S.     Huruf Ha’        102
    T.     Huruf Waw’        106
    U.     Huruf Ya        108
Bab 7     Biografi Imam As-Suyuty        113
    A.    Al-Imam Al-Suyuti        113
    B.     Nama Lengkap Dan Keturunannya        114
    C.    Kelahiran Dan Latar Belakang Keluargany        114
    D.    Sejarah Pendidikan dan Pengembaraannya  Mencari Ilmu        115
    E.    Guru-Guru Al-Imam Al-Suyuti        117
    F.    Situasi Politik Semasa Hidup Al-Imam Al-Suyuti        118
    G.    Kemajuan Ilmu Pengetahuan Semasa Hidup Al-Imam Al-Suyuti        120
    H.    Penentang  Al-Imam Al-Suyuti        121
    I.    Hasil Karya Al-Imam Al-Suyuti        122
Kesimpulan        131
Daftar Pustaka        133
Glosarium        137
Indeks           139
Biodata Singkat Penulis        141

Informasi

Stay Connected